Gestió Integral de promoció d'habitatges

Per facilitar l’accés a l’Habitatge a un ventall molt ampli de la població, gestionem de manera Integral promocions d’habitatges, en qualsevol règim de tinença, com pot ser Dret de Superfície, propietat tradicional, propietat temporal i d’altres, de manera que es pugui.

Principalment gestionem a Entitats sense afany de lucre i molt especialment a Cooperatives d’habitatge.

L’avantatge principal d’aquestes Entitats és que al ser societats sense afany de lucre s’elimina el benefici promotor i per tant permet aconseguir un excel•lent habitatge en relació qualitat i preu.

En el cas de les cooperatives són societats amb plena autonomia que actuen sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica. Les cooperatives d’habitatge es regeixen per la Llei 12/2015, de 9 de Juliol de Cooperatives.

Les cooperatives d’habitatge són les que tenen l’objecte de procurar a preu de cost habitatges, serveis o edificacions complementaries als seus socis, en qualsevol de les modalitats admeses en dret.

Quan la cooperativa desenvolupi la seva activitat en més d'una promoció, secció o fase cadascuna d'aquestes actuarà amb autonomia de gestió i patrimonis separats, afectats al seu objecte específic en cada cas, limitant se la responsabilitat als socis partícips de les diferents fases, seccions o promocions, sense que, en conseqüència, els socis de cadascuna d’aquestes es vegin responsabilitzats per la gestió dels pertanyent a les altres.